آرشیو کارگاه
برگزار شد

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با همکاری دادگستری کل استان خراسان جنوبی و سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی دوره تخصصی کاربردی داوری را در روزهای جمعه 15 و شنبه 16 اذرماه ماه ۹۸ به مدت 12 ساعت به همراه ارائه گواهینامه معتبر برگزار نمود

شروع ثبت نام

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با همکاری دادگستری کل استان خراسان جنوبی و سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی دوره کاربردی، تخصصی داوری را در روزهای جمعه 15 و شنبه 16 آذرماه 98 به مدت 12 ساعت به همراه ارائه گواهینامه معتبر برگزار می نمایید

برگزار شد

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی دوره جامع آئین تنظیم قرارداد را در جمعه 13 اردیبهشت ماه 98 به مدت 8 ساعت به همراه ارائه گواهینامه معتبر برگزار نمود