آرشیو خدمات، مشاوره حقوقی

دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود. دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهء ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.

برگزار گردید.

سازمان بسیج حقوق دانان استان خراسان جنوبی با هدف حمایت جهادی و انقلابی از جهادگران سلامت خط مقدم مقابله با کرونا و کمک به نیازمندان در قالب طرح کمک مومنانه اقدام به برگزاری کمیته حقوقی و قضایی سازمان بسیج حقوق دانان استان خراسان جنوبی نمود.