مسئول سازمان بسیج حقوقدانان در اولین مجمع حقوق دانان بسیجی قوای سه گانه:
دکتر بهرامیان گفت:این مجمع که متشکل از نخبگان و مدیران کشور است، می تواند مجرائی برای فعالیت های حقوقی در کشور گشته و امیدواریم در آینده نه چندان دور با نقش آفرینی های عمده خود راهگشای مشکلات حقوقی کشور باشد