دکتر مهدی بهرامیان،مسئول سازمان بسیج حقوقدانان:
نشست آسیب شناسی برنامه ها و تبیین نقش آفرینی حقوق دانان در کاهش آسیب های حقوقی و اجتماعی که با حضور مسئولان سازمان بسیج حقوقدانان از سراسر کشور در تاریخ سوم وچهارم بهمن ماه برگزار گردید.