این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایزمان استمپترتیب صعودی
۴۶.۴۱.۲۱۹.۱۶۹بلهج, ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ - ۲۳:۳۴
۷۷.۲۳۸.۱۱۰.۷خیرس, ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - ۲۰:۴۷
۱۷۲.۲۴.۱۷۰.۱۵۴خیرش, ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۱۰:۰۷
۱۲۸.۱۹۹.۵۳.۱۳۷خیرج, ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ - ۱۳:۰۷
۱۷۲.۲۴.۱۷۰.۱۴۷خیرچ, ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۷:۲۵
۹۱.۹۹.۲۲۴.۱۴۹بلهد, ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ - ۲۳:۳۴
۹۱.۹۹.۱۵۱.۴۴بلهپ, ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۱۰:۰۰
۲۱۷.۶۰.۸۸.۱۱۲بلهش, ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۰۰:۵۴
۵.۲۱۷.۱۰۶.۴بلهد, ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ - ۲۰:۳۳
۹۱.۹۹.۷۹.۲۴بلهچ, ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ - ۰۰:۰۱
۱۷۲.۱۹.۱۹۵.۲۲۶خیرس, ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ - ۱۰:۴۳
۳۱.۵۶.۱۱.۵۹خیرس, ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۱۹:۳۰
۳۷.۱۲۳.۱۹۵.۲۲۱خیري, ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۹:۳۱
۵.۱۱۵.۲۰۴.۲۵۰خیرش, ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۲۲:۲۸
۱۸۸.۲۴۵.۳۳.۱۱۰خیرپ, ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ - ۰۱:۲۸
۹۵.۶۴.۲۱.۷۲بلهج, ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۲۳:۲۶
۳۷.۱۲۳.۱۹۲.۲۳۴بلهج, ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۲۲:۰۵
۹۱.۹۸.۱۰۷.۱۴۳خیري, ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۲۰:۱۰
۴۶.۴۱.۲۳۰.۱۳۲بلهش, ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ - ۲۰:۴۴
۳۷.۲۷.۱۲۹.۱۸۱بلهپ, ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ - ۱۹:۴۰