گزارش پژوهشی بررسی سیاست های کلی مرتبط با امور علم، فناوری و نوآوری در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره بررسی سیاست­های کلی مرتبط با امور علم، فناوری و نوآوری در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان و نظارت علمی دکتر میثم نظری  در ۸۵ صفحه و چهار مبحث توسط کمال کدخدامرادی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

 

گزارش پژوهشی بررسی سیاست های کلی مرتبط با امور حقوقی و قضایی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره سیاست های کلی مرتبط با امور حقوقی و قضایی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان و نظارت علمی دکتر میثم نظری  در ۶۲ صفحه و پنج مبحث توسط مژگان عزیزی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

 

اقتصادِ ایران، دهه پر فراز و فرودی را پشت سرگذاشته است. تورم در این سال‌ها بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تغییر کرد و این اقتصاد در یک دهه نرخ رشد ۶ تا ۶- درصد را تجربه کرد.

گزارش پژوهشی بررسی سیاست‌های کلی مرتبط با امور اقتصادی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره سیاست‌های کلی مرتبط با امور اقتصادی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان و نظارت علمی دکتر میثم نظری  در ۶۹ صفحه و دو مبحث توسط  محمدحسین اسفندیارپور و عماد هلالی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

 

اقتصادِ ایران، دهه پر فراز و فرودی را پشت سرگذاشته است. تورم در این سال‌ها بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تغییر کرد و این اقتصاد در یک دهه نرخ رشد ۶ تا ۶- درصد را تجربه کرد.

گزارش پژوهشی بررسی سیاستهای کلی مرتبط با امور اجتماعی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره سیاستهای کلی مرتبط با امور اجتماعی در پرتو سیاست‌های ابلاغی برنامۀ ششم توسعه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان و نظارت علمی دکتر میثم نظری  در ۶۲ صفحه و سه مبحث توسط  فائزه آخوندی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

گزارش پژوهشی تحلیل تصویب «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره اشکالات حقوقی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

در این گزارش به ۱- سیر تحول اسناد بین‌المللی در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ۲- قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مبنی بر افزایش الزامات نسبت به دولت‌ها ۳- اسناد الحاقی پروتکل کنوانسیون حقوق کودک ۴- ایرادات اساسی پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ۵- پیشنهادات برای مواجهه مؤثرتر حقوقی و قانونی با این سند بین المللی اشاره شده است.