بررسی تحلیلی وعده‌های انتخاباتی از منظر مبانی فقهی، حقوقی و اخلاق سیاسی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش پژوهشی بررسی تحلیلی وعده‌های انتخاباتی  از منظر مبانی فقهی، حقوقی و اخلاق سیاسی منتشر شد. در این گزارش می خوانیم:

تحليل حقوقي ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامی‌ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش پژوهشی تحليل حقوقي ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامی‌ایران منتشر شد. در این گزارش می خوانیم:

تحلیل(حقوقی)معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵» درتیر ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید. این گزارش به همت معاونت علمی سازمان بسیج حقوق دانان در۲۶ صفحه تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

تحلیل(حقوقی)معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵

ارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵» درتیر ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید. این گزارش به همت معاونت علمی سازمان بسیج حقوق دانان در۲۶ صفحه تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

گزارش پژوهشی تحلیل تصویب «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره اشکالات حقوقی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

در این گزارش به ۱- سیر تحول اسناد بین‌المللی در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ۲- قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مبنی بر افزایش الزامات نسبت به دولت‌ها ۳- اسناد الحاقی پروتکل کنوانسیون حقوق کودک ۴- ایرادات اساسی پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ۵- پیشنهادات برای مواجهه مؤثرتر حقوقی و قانونی با این سند بین المللی اشاره شده است.

گزارش پژوهشی خلأ و تبعيض قانوني، سوءاستفاده از مجوزهاي قانوني و تخطي از قانون عوامل اصلی بروز بحران حقوق های نامتعارف

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «خلأ و تبعيض قانوني، سوءاستفاده از مجوزهاي قانوني و تخطي از قانون عوامل اصلی بروز بحران حقوق¬های نامتعارف» در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در ۱۷ صفحه وپنج مبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

تحلیلی بر دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار

 

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تحلیلی بر دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار» درخردادماه ۱۳۹۶ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در۳۷ صفحه و توسط شارون اسلاتر و ترجمه محمود دهقان سلماسی با همکاری یحیی اکبری تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

گزارش تحلیلی (حقوقی) سند ۲۰۳۰؛ خلاءهای داخلی، تهدیدهای بین‌المللی

 

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان دربارهگزارش تحلیلی (حقوقی) سند ۲۰۳۰؛ خلاءهای داخلی، تهدیدهای بین‌المللی در خرداد ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان توسط سید مصطفی کازرونی و یحیی اکبری در ۳۰صفحه و سه مبحث تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

گزارش پژوهشی،تعهدات ایران در برابر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تعهدات ایران در برابر گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» در شهریورماه ۱۳۹۵ منتشرگردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در ۷۰ صفحه وپنج مبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

گزارش پژوهشی،تکالیف سیاست جنایی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره « سیاست جنایی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در بهمن ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در۴۵ صفحه وسه مبحث توسط مژگان عزیزی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است: